+420 581 622 666

Výroba a prodej drátů, lisovaných,
žebérkových a svařovaných sítí

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky na prodej výrobků a ostatní plnění
obchodní společnosti SITAP, s.r.o.
se sídlem Horní Újezd 92, 753 53 Horní Újezd, IČ: 45195404,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3048

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek č.1 Preambule

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. obchodní společnosti SITAP, s.r.o., se sídlem Horní Újezd 92, 753 53 Horní Újezd, IČ: 45195404, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3048 (dále také „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“), vzniklé v souvislosti s prodejem výrobků a ostatním plněním poskytovaném prodávajícím na základě smlouvy. Tyto OP neupravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále také „KS“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.sitap.cz.
 2. Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 3. Kopii OP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad bude zaslán kupujícímu emailem nebo poštou nebo dle dohody obou stran. OP a veškeré smlouvy jsou vyhotoveny v českém, nebo anglickém jazyce s tím, že znění OP a veškerých dokumentů v českém jazyce má vždy přednost. Smlouvu lze uzavřít v českém, nebo anglickém jazyce s tím, že znění smlouvy v českém jazyce má vždy přednost.
 4. Odchylná písemná ujednání, uvedená ve smlouvě nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto OP.
 5. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Vůči kupujícímu je změna účinná okamžikem doručení aktuálních obchodních podmínek kupujícímu. Neoznámí-li kupující do 30 dnů od doručení aktuálních obchodních podmínek prodávajícímu písemnou výpověď smlouvy, považuje se toto za souhlas s novým zněním obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Právní vztahy výslovně neupravené těmito OP, případně smlouvou uzavřenou mezi obchodní společností SITAP, s.r.o. a kupujícím se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 7. Smlouvy a vztahy na jejich základě vzniklé, včetně vztahů vzniklých porušením smlouvy a včetně mimosmluvních závazků, se řídí právním řádem České republiky (volba rozhodného práva). Případné spory plynoucí z KS a vztahů na jejich základě vzniklých, včetně souvisejících mimosmluvních závazků a včetně vztahů vzniklých porušením smlouvy, budou řešeny příslušným soudem, v jehož obvodu má sídlo prodávající.

Článek č.2 Uzavření smlouvy

 1. Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu závaznou objednávku. Ze závazné objednávky musí být zřejmý úmysl kupujícího uzavřít smlouvu a vůle kupujícího být vázán smlouvou v případě přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat alespoň:
  1. identifikaci kupujícího (název /jméno a příjmení, IČ / RČ, DIČ, sídlo / bydliště, email, telefon, bankovní spojení, označení oprávnění jednat za kupujícího),
  2. předmět smlouvy v požadovaném množství,
  3. požadovaný termín a místo dodání,
  4. způsob dopravy,
  5. předpokládanou cenu,
  6. formu úhrady ceny,
  7. v případě písemné objednávky musí být přiložen podpis oprávněné osoby jednat za kupujícího, každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně (emailem, poštou), případně předána prodávajícímu osobně či ústně, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí.
 2. V případě, že závazná objednávka nemá všechny náležitosti ve smyslu odst. 1 tohoto článku OP, ale bude na jejím základě plněno, nemůže se kupující dovolávat neplatnosti objednávky a následně neplatnosti závazkového vztahu.
 3. V případě, že je prodávajícímu doručena závazná objednávka dle odst. 1 tohoto článku OP a ze které bude vyplývat vůle kupujícího být smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího je pro kupujícího závazný.
 4. Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dní od doručení závazné objednávky dle odst. 1 tohoto článku OP přijetí závazné objednávky z jeho strany (poštou, emailem, telefonicky nebo osobně), případně kupujícího informovat o tom, že jeho závaznou objednávku nepřijímá. Závazná objednávka se považuje za přijatou prodávajícím okamžikem potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.
 5. Přijetí závazné objednávky prodávající potvrdí tak, že kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž bude uveden předmět smlouvy, cena, místo a termín dodání, způsob dopravy a forma úhrady ceny. Kupující má právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky vystavené prodávajícím.
 6. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž zapracuje případné změny v objednávce. Smlouva je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky.
 7. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.
 8. Kupující je dále oprávněn u prodávajícího poptat předmět plnění. Na základě poptávky - objednávky kupujícího vyhotoví prodávající cenovou nabídku, která je návrhem na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující tento návrh přijme připojením svého podpisu a doručí přijatý návrh prodávajícímu. Přijetí nabídky s dodatkem, nebo odchylkou se vylučuje. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde k písemnému doručení (poštou nebo e-mailem) podepsané smlouvy kupujícím prodávajícímu. Kupující je povinen nejpozději do 5 pracovních dní od doručení návrhu na uzavření kupní smlouvy tento návrh potvrdit, případně jej odmítnout a o tomto informovat prodávajícího. Nedojde-li nejpozději do 7 pracovních dní k přijetí návrhu na uzavření smlouvy ze strany kupujícího, má se za to, že kupující tento návrh nepřijímá a nabídku odmítá.
 9. Vzniklou smlouvu a všechny její dohodnuté náležitosti lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, nebo na základě zákonných důvodů.
 10. Objednávku standardního zboží (běžně prodejného zboží u prodávajícího) lze zrušit pouze do okamžiku dodání. Objednávku speciálně objednaného zboží pro daného zákazníka, je možné zrušit taktéž do okamžiku dodání zboží s tím, že náklady na takto stornované zboží budou v plné výši vyúčtovány kupujícímu. Jedná se zejména o storno poplatky v distribuční síti, smluvní pokuty od subdodavatelů a další sankce. V obou případech je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu storno poplatek ve výši 10% ceny.
 11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, (například písemně či telefonicky).
 12. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem, či opakovaně porušili své povinnosti vůči prodávajícímu.
 13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Článek č.3 Předmět plnění

 1. Předmět plnění je specifikován ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, resp. v potvrzení závazné objednávky, upravené závazné objednávky prodávajícím, či cenové nabídce.

Článek č.4 Cena a platební podmínky

 1. Kupující je povinen řádně a včas hradit kupní cenu, která je stanovena dle jednotkových cen uvedených v ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, či cenové nabídce, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, přičemž k ní bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. Aktuální jednotková cena za jednotlivé zboží je sdělena kupujícímu vždy nejpozději v okamžiku učinění objednávky a je potvrzena v kupní smlouvě. Celkovou kupní cenu tvoří součin skutečně dodaného množství zboží, uvedeného v dodacím listu a jednotkových cen uvedených v kupní smlouvě. Je povinností kupujícího seznámit se s platným ceníkem prodávajícího. Kupní cena je uvedena bez nákladů spojených s balením zboží a jeho přepravou (dále jen „náklady spojené s dodáním zboží“), případně bez dobírečného, tyto náklady budou kupujícímu účtovány samostatně.
 2. Kupní cena zůstává v platnosti po dobu účinnosti nabídky na uzavření kupní smlouvy. Kupní cena je platná při stabilním kurzu CZK vůči volně směnitelným měnám. V případě pohybu kurzu o více než 3% si prodávající vyhrazuje právo na promítnutí pohybu kurzu do kupní ceny. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně ujednaných podmínek.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena zboží, a případné náklady spojené s dodáním zboží, splatná při převzetí zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V případě bezhotovostní platby je cena zboží, a případné náklady spojené s dodáním zboží, splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu zboží, a případné náklady spojené s dodáním zboží, splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Předmět plnění zůstává do úplného zaplacení ceny zboží, a případných nákladů spojených s dodáním zboží, ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci, týž následek má, nepřevezme-li kupující předmět plnění, ač mu prodávající umožnil s předmětem plnění nakládat.
 6. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy sjednané ceny, a to na základě pro forma faktury vystavené prodávajícím. Po úhradě pro forma faktury je objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována. Prodávající není povinen plnit před zaplacením zálohy kupujícím.
 7. Kupní cena dle smlouvy bude kupujícím prodávajícímu hrazena na základě faktury vystavené prodávajícím, a to vždy v termínu splatnosti uvedeném na faktuře formou bezhotovostního převodu na bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě nebo hotově. Faktura – daňový doklad bude obsahovat mimo jiné následující údaje: označení prodávajícího a kupujícího, specifikace druhu a počtu zboží, datum vystavení dokladu, datum splatnosti kupní ceny, výši kupní ceny a podpis oprávněné osoby za prodávajícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel třetí den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží kupujícímu, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.
 8. Veškerá plnění, která prodávající obdrží od kupujícího, se započítávají nejprve na úrok z prodlení, následně na kupní cenu a dále pak na úplatu z prodloužené splatnosti, nedohodnou-li se strany jinak.
 9. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za prodávajícím z jakéhokoliv titulu. Takové započtení pohledávky by bylo vůči prodávajícímu neúčinné.

Článek č.5 Práva a povinnosti stran kupní smlouvy

 1. Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednané zboží v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží.
 2. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží (předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
 3. Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednané zboží a objednané zboží řádně a včas převzít.

Článek č.6 Místo plnění, přeprava a dodání věci

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo prodávajícího. Pokud je místem plnění místo jiné než sídlo prodávajícího, jdou náklady k tíži kupujícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Prodávající je povinen dodat zboží v termínu sjednaném smlouvou. Prodávající je oprávněn dodat zboží před tímto termínem nebo po částech, je však povinen o tom informovat kupujícího v přiměřené lhůtě předem.
 3. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky předmětu plnění, je-li to s ohledem na jeho povahu možné. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodaný předmět plnění, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.)
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Zboží je dodáno okamžikem, kdy kupující převezme zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího, nedohodnou-li se strany jinak. Má-li být zboží přepravováno, dojde k předání zboží kupujícímu okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě. Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit dodací list, v němž potvrdí převzetí zboží v kvalitě a množství tam uvedeném. Nepotvrdí-li kupující bez závažného důvodu dodací list a zboží přesto převezme, platí, že zboží bylo řádně dodáno.
 6. V případě prodlení kupujícího s převzetím věci řádně a včas, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné za uskladnění věci v prostorách prodávajícího, a to ve výši a ceně obvyklé dle druhu zboží a délce uskladnění věci.
 7. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve ujednaných dodávkách zboží. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením ceny zboží se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

Článek č.7 Přechod nebezpečí škody a odpovědnost za vady

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku dodání zboží kupujícímu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující zboží, ačkoliv bylo zboží připraveno k předání ze strany prodávajícího, nebo mu bylo umožněno se zbožím nakládat.
 2. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho dopravě. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 3. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit ujednanou cenu, ledaže způsobil škodu prodávající porušením své povinnosti.
 4. Není-li ujednáno, jak má být předmět plnění zabalen, zabalí prodávající předmět plnění podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování předmětu plnění a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající předmět plnění pro přepravu.
 5. Prodlením kupujícího s převzetím předmětu plnění vzniká prodávajícímu právo předmět plnění po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s úhradou sjednané ceny, kterou je předání předmětu plnění podmíněno.
 6. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 7. Prodávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, jakosti, balení a provedení ve stanovených dodacích termínech. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje veškeré technické, právní, bezpečnostní a jiné normy a vyhovuje všem obecně závazným právním předpisům.
 8. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou nebo vlastnosti obvyklé. Za vadu předmětu plnění se nepovažuje obvyklý barevný rozdíl materiálu apod.
 9. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží nejpozději do 3, slovy tří pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen nárok z vad ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně a musí v něm být uvedeno, jakým způsobem se vada projevuje a jaký nárok z odpovědnosti za vady kupující požaduje.
 10. Prodávající se k oznámení kupujícího o vadě vyjádří ve lhůtě 30, slovy třicet dnů od doručení oznámení. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtována náhrada vzniklých nákladů prodávajícího. Neoprávněnost reklamace prodávající doloží písemným stanoviskem, případně zamítnutím takové reklamace.
 11. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, soud mu práva z vadného plnění nepřizná.
 12. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných kupujícím nesdělených údajů, které jsou pro řádné splnění nezbytné.
 13. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním chybějící věci.

Článek č.8 Trvání smlouvy a její ukončení

 1. Dodání zboží může prodávající přerušit v případě, že:
  1. kupující neplní řádně povinnosti stanovené smlouvou a těmito OP, zejména je v prodlení s úhradou kupní ceny či jiné platby dle smlouvy a OP,
  2. vznikne překážka na straně prodávajícího, která znemožňuje dodání zboží stanovené smlouvou a jejíž vznik prodávající i při vynaložení veškeré péče nemohl rozumně předpokládat před uzavřením smlouvy.
 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy, či její části bez dalšího odstoupit v případech stanovených zákonem, jakož i v případě, že:
  1. kupující neplní řádně povinnosti stanovené smlouvou nebo těmito OP, zejména je v prodlení s úhradou kupní ceny či jiné platby dle smlouvy nebo OP, trvajících déle než 14, slovy čtrnáct, dní,
  2. na majetek kupujícího byl prohlášen konkurs, schválena reorganizace, nebo byla zahájena jakákoliv jiná forma insolvenčního řízení nebo kupující vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění smlouvy, podle platných předpisů, případně byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení jakékoliv formy insolvenčního řízení či likvidace. O této skutečnosti je kupující povinen neprodleně podat prodávajícímu informaci,
  3. kupující je v prodlení s převzetím zboží po dobu trvající déle než 14, slovy čtrnáct, dní.
 3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí být doručeno druhé smluvní straně a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, případně nároku na náhradu škody, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv a povinností ze smlouvy vyplývajících nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti smlouvy.
 4. Odstoupí-li prodávající od smlouvy z důvodů porušení povinností ze strany kupujícího, má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši až 50% z ceny. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy prodávajícího adresované kupujícímu.

Článek č.9 Sankce ze smluv

 1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy, je-li požadována, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž vzniklo, případně trvalo, prodlení kupujícího se splněním jeho závazku. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
 2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy delším než 30, slovy třicet, dní, stávají se 31., slovy třicátý první den, se stávají splatné veškeré dosud nesplatné pohledávky prodávajícího za kupujícím.
 3. V případě, že se kupující dostane do platební neschopnosti, tj. že má více (nejméně dva) věřitelů, má peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit, stávají se všechny dosud nesplatné pohledávky prodávajícího za kupujícím splatnými, a to v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je v tomto případě oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy.
 4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy delší než 10, slovy deset dní, je prodávající oprávněn s okamžitou platností zastavit dodávky zboží, a to i v případě již dříve uzavřených smluv. Neplnění dodávek dle předcházející věty není porušením smlouvy a prodávající nenese odpovědnost za případné újmy tím způsobené. O dobu prodlení s placením kupní ceny nebo její zálohy se automaticky prodlužuje termín dodání zastavené dodávky zboží.
 5. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, vyzve prodávající kupujícího k odběru zboží. Současně je kupující povinen uhradit prodávajícímu skladné ve výši 0,1 % z hodnoty neodebraného zboží za každý započatý den prodlení, a to až do výše 100% z ceny zboží. Nárok prodávajícího na náhradu škody tím není dotčen.

Článek č.10 Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, zejména souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení / název, adresa bydliště / sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje kupujícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Článek č.11 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Článek č.12 Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě, a to buď elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
 2. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresu elektronické pošty uvedenou v konkrétní smlouvě, či objednávce, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

Článek č.13 Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany jsou v zájmu naplnění smlouvy povinny vzájemně spolupracovat a obezřetně postupovat v souladu se svými oprávněnými zájmy. Jsou povinny se navzájem informovat o všech důležitých okolnostech týkajících se realizace smlouvy a na žádost druhé strany neprodleně podat vysvětlení. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých běžných možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty nebo rizika, vyplývající z činností spojených s plněním smluvních vztahů nebo použitím výrobků. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které mezi nimi v důsledku plnění této smlouvy vznikly.
 2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti.
 3. Smlouva je v celém rozsahu závazná i pro právní nástupce smluvních stran nebo i jinou třetí osobu (postupníka). Prodávající je oprávněn bez dalšího postoupit na třetí osobu (postupníka), jakoukoliv pohledávku vyplývající z této smlouvy a/nebo jakkoli pohledávku vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy zatížit právy ve prospěch třetích osob, ať už zástavním, nebo zadržovacím právem apod. Kupující není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
 4. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran těmito OP, či smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
 6. Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení dohodly, že všechny spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito OP či v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 7. Smluvní strany se dohodly, že škoda se hradí v penězích a odchylují se tak od ustanovení § 2951 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 8. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.
 9. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
 10. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury déle než 40 dní, předá prodávající řešení pohledávky za kupujícím společnosti Law Assist s.r.o., IČ: 293 21 549, se sídlem Dvořákova 588/13, 602 00 Brno. Společnost Law Assist s.r.o. poté nejdříve zašle kupujícímu předžalobní upomínku, za kterou je kupující povinen zaplatit společnosti Law Assist s.r.o. částku v minimální výši 2.500 Kč + DPH.
 11. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.
 12. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Horní Újezd 92, 753 53 Horní Újezd, adresa elektronické pošty info@sitap.cz, případně obchod@sitap.cz, telefon +420 581 622 666, případně +420 581 622 655.
 13. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20.5.2016 a nahrazují všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.