+420 581 622 666

Výroba a prodej drátů, lisovaných,
žebérkových a svařovaných sítí

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
obchodní společnosti SITAP, s.r.o.

se sídlem Horní Újezd 92, 753 53 Horní Újezd, IČ: 45195404,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3048
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného
na internetové adrese: www.sitap.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek č.1 - Preambule

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) obchodní společnosti SITAP, s.r.o., se sídlem Horní Újezd 92, 753 53 Horní Újezd, IČ: 45195404, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3048 (dále také „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále také „KS“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou osobou (dále také „odběratel“) prostřednictvím internetového obchodu dodavatele provozovaném na internetové adrese www.sitap.cz
 2. Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Odběratel odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy a reklamační řád, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 3. Kopii OP obdrží odběratel jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obdrží odběratel při převzetí předmětu smlouvy. OP a veškeré smlouvy jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Odchylná písemná ujednání, uvedená v KS nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto OP.
 5. Právní vztahy výslovně neupravené těmito OP, případně smlouvou uzavřenou mezi obchodní společností SITAP, s.r.o. a třetím subjektem se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 6. KS a vztahy na jejich základě vzniklé, včetně vztahů vzniklých porušením smlouvy a včetně mimosmluvních závazků, se řídí právním řádem České republiky (volba rozhodného práva). Případné spory plynoucí z KS a vztahů na jejich základě vzniklých, včetně souvisejících mimosmluvních závazků a včetně vztahů vzniklých porušením smlouvy, budou řešeny příslušným soudem, v jehož obvodu má sídlo dodavatel .

Článek č.2 - Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. SITAP, s.r.o. sděluje, že:

  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, SITAP, s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

  2. požaduje úhradu ceny před převzetím plnění odběratelem od SITAP, s.r.o. včetně příp. povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků odběratele na poskytnutí služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

  3. SITAP, s.r.o. neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. Pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

  4. ceny zboží jsou na internetovém obchodu uváděny s DPH, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v sídle dodavatele je náklad 0,- Kč;

  5. v případě, že odběratelem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

   3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla SITAP, s.r.o., příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách SITAP, s.r.o.;

  6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

   1. o poskytování služeb, které SITAP, s.r.o. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

   2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli SITAP, s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

   3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

   4. o dopravě nebo využití volného času, pokud dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

  7. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

  8. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

  9. v případě, že spotřebitel má stížnost, může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Článek č.3 - Uzavření smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží s DPH.

 3. Pro objednání zboží vyplní odběratel objednávkový formulář na internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ odběratel do elektronického nákupního košíku internetového obchodu),

  2. způsobu úhrady ceny za zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako „objednávka“).

 4. Před zasláním objednávky dodavateli je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle odběratel dodavateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení odběrateli potvrdí elektronickou poštou (dále jen „přijetí objednávky“), a to na adresu elektronické pošty odběratele uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická objednávka odběratele“).

 5. Smluvní vztah mezi odběratelem a dodavatelem vzniká doručením přijetí objednávky.

 6. Vzniklou smlouvu a všechny její dohodnuté náležitosti lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 7. Objednávku standardního zboží (běžně prodejného zboží u dodavatele) lze zrušit pouze do okamžiku dodání. Objednávku speciálně objednaného zboží pro daného zákazníka, je možné zrušit taktéž do okamžiku dodání zboží s tím, že náklady na takto stornované zboží budou v plné výši vyúčtovány odběrateli. Jedná se zejména o storno poplatky v distribuční síti, smluvní pokuty od subdodavatelů a další sankce. V obou případech je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek ve výši 10% ceny.

 8. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky, (například písemně či telefonicky).

 9. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem, či opakovaně porušili své povinnosti vůči dodavateli.

 10. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám.

Článek č.4 - Předmět plnění

 1. Předmět plnění je specifikován ve smlouvě uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem, resp. v potvrzení objednávky.

Článek č.5 - Cena a platební podmínky

 1. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Uvedená cena obsahuje DPH v zákonné výši, avšak neobsahuje případné další daně a poplatky, které musí spotřebitel pro získání předmětu plnění zaplatit.

 2. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na internetovém obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Cena zboží je tedy uvedena bez poplatků za dopravné, balné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. K ceně předmětu plnění budou připočteny případné náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění, které budou připočteny v závislosti na zvoleném typu dodání do místa určení a sice tyto náklady budou sděleny dodatečně - zaslány v potvrzení objednávky.

 3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na interentovém obchodu. Tímto není omezena možnost dodavatele uzavřít smlouvu za individuálně ujednaných podmínek.

 4. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může odběratel uhradit dodavateli následujícími způsoby (dodavatel akceptuje následující platební podmínky):

  1. platba v hotovosti v provozovně dodavatele na adrese Horní Újezd 92, 753 53 Horní Újezd, a to pouze po předchozí dohodě smluvních stran,

  2. zálohová platba předem,

  3. na dobírku při doručení předmětu plnění (hotovost přebírá od odběratele přepravce, odběratel hradí navíc tzv. dobírečné) v místě určeném odběratelem v objednávce,

  4. platba na fakturu se splatností, a to pouze po předchozí dohodě smluvních stran.

 6. Společně s cenou zboží je odběratel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

 7. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena zboží, a případné náklady spojené s dodáním zboží, splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena zboží, a případné náklady spojené s dodáním zboží, splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy, v případě zálohové faktury do 5 dnů od uzavření smlouvy.

 8. V případě bezhotovostní platby je odběratel povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele uhradit cenu zboží, a případné náklady spojené s dodáním zboží, splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

 9. Dodavatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany odběratele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4 odst. 8), požadovat uhrazení celé ceny zboží, a případné náklady spojené s dodáním zboží, ještě před odesláním zboží odběrateli. Ustanovení
  § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem odběrateli nelze vzájemně kombinovat.

 11. Předmět plnění zůstává do úplného zaplacení ceny zboží, a případných nákladů spojených s dodáním zboží, ve vlastnictví dodavatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází na odběratele převzetím věci, týž následek má, nepřevezme-li odběratel předmět plnění, ač mu dodavatel umožnil s předmětem plnění nakládat.

 12. Dodavatel je oprávněn po odběrateli požadovat uhrazení zálohy sjednané ceny. Na žádost odběratele na tuto zálohu dodavatel vystaví zálohovou fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení zálohy odběratelem je objednávka odběratele dodavatelem neprodleně vyřizována. Dodavatel není povinen plnit před zaplacením zálohy odběratelem.

 13. Dodavatel vystaví fakturu při dodání předmětu plnění odběrateli. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel třetí den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

 14. Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dodavatele provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za dodavatelem z jakéhokoliv titulu. Takové započtení pohledávky by bylo vůči dodavateli neúčinné.

Článek č.6 - Práva a povinnosti stran kupní smlouvy

 1. Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednané zboží v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží.

 2. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží (předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

 3. Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednané zboží a objednané zboží řádně a včas převzít.

Článek č.7 - Místo plnění, přeprava a dodání věci

 1. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo dodavatele. Pokud je místem plnění místo jiné než sídlo dodavatele, jdou náklady k tíži kupujícího dle čl. 6 těchto OP.

 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku odběratele, nese odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 3. Je-li dodavatel povinen podle smlouvy dodat zboží na místo určené odběratelem v objednávce, je odběratel povinen převzít zboží při dodání.

 4. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 5. Při převzetí zboží od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí odběratel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu odběratel stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky dodavatele, jsou-li dodavatelem vydány.

 7. Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci odběrateli, který není spotřebitelem jejím předáním dopravci, označí-li dodavatel věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro odběratele, který není spotřebitelem.

 8. V případě prodlení odběratele s převzetím věci řádně a včas, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli skladné za uskladnění věci v prostorách dodavatele, a to až do výše 100% z ceny věci.

 9. Má-li dodavatel věc odeslat nebo má-li dodavatel provést dopravu a vykládku objednané věci osobně, je odběratel povinen uhradit dodavateli náklady na dopravu věci a na její vyložení.

 10. Má-li odběratel u dodavatele nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je dodavatel oprávněn pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků odběratelem, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není dodavatel v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení odběratele s placením ceny zboží se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

Článek č.8 - Přechod nebezpečí škody a odpovědnost za vady

 1. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na odběratele převzetím předmětu plnění. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na odběratele také tehdy, nepřevezme-li odběratel předmět plnění, ačkoli byl předmět plnění připraven k předání ze strany dodavatele, nebo mu bylo umožněno s předmětem plnění nakládat.

 2. Dodavatel splní povinnost odevzdat předmět plnění odběrateli, umožní-li mu nakládat s předmětem plnění v místě plnění a včas mu to oznámí.

 3. Odběratel je povinen převzít i dílčí dodávky předmětu plnění, je-li to s ohledem na jeho povahu možné. V případě, že odběratel odmítne převzít řádně dodaný předmět plnění, je povinen uhradit dodavateli veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.)

 4. Má-li být předmět plnění dodavatelem odeslán, odevzdá dodavatel předmět plnění odběrateli, který není spotřebitelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro odběratele a umožní odběrateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Dodavatel odevzdá odběrateli – spotřebiteli předmět plnění až, jakmile mu předmět plnění předá dopravce.

 5. Není-li ujednáno, jak má být předmět plnění zabalen, zabalí dodavatel předmět plnění podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování předmětu plnění a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří dodavatel předmět plnění pro přepravu.

 6. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na odběratele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu, ledaže dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.

 7. Odběratel je povinen předmět plnění podle možnosti prohlédnout neprodleně po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

 8. Prodlením odběratele s převzetím předmětu plnění vzniká dodavateli právo předmět plnění po předchozím upozornění na účet odběratele vhodným způsobem prodat poté, co odběrateli poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li odběratel s úhradou sjednané ceny, kterou je předání předmětu plnění podmíněno.

 9. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 10. Dodavatel odpovídá odběrateli, že zboží je při převzetí zboží ve shodě se smlouvou, tedy že nemá vady. Shodou se smlouvou se rozumí, že zboží má ujednané vlastnosti, chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 11. Ujednání odst. 10 tohoto článku OP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, kterou odběratel sám způsobil, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým či chybným užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí odběratelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 12. Právo odběratele z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět plnění při přechodu nebezpečí škody na odběratele, byť se projeví až později. Právo odběratele z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti.

 13. Právo z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud odběratel před převzetím předmětu plnění věděl, že předmět plnění má vadu, nebo pokud odběratel vadu sám způsobil.

 14. Práva z vadného plnění uplatňuje odběratel u dodavatele v sídle jeho podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od odběratele reklamované zboží.

 15. Reklamace vad odběratele musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu nebo číslo KS, popis vady a jejich projevů, požadavek na způsob vyřízení reklamace. Dále musí být doložena kopie dodacího listu; záručního listu, jen byl-li vydán, případně záručního listu výrobce, jen byl-li vydán.

 16. V případě neoprávněné reklamace bude odběrateli účtována náhrada vzniklých nákladů dodavatele. Neoprávněnost reklamace dodavatel doloží písemným stanoviskem, případně zamítnutím takové reklamace.

 17. Za vadu předmětu plnění se nepovažuje obvyklý barevný rozdíl či rozdíl struktury materiálu apod.

 18. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných odběratelem nesdělených údajů, které jsou pro řádné zhotovení výrobku nezbytné.

 19. V případě vad, které byly odběratelem řádně a včas reklamovány, a které dodavatel uznal za oprávněné, může odběratel vůči dodavateli dle své volby uplatnit kterýkoli z níže uvedených nároků.

 20. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má odběratel právo:

  1. na odstranění vady dodáním chybějící věci,

  2. na odstranění vady opravou,

  3. na přiměřenou slevu z ceny, nebo

  4. odstoupit od smlouvy.

  Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

 21. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má odběratel právo:

  1. na odstranění vady,

  2. na přiměřenou slevu z ceny.

 22. Odběratel sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže odběratel změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li odběratel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li odběrateli, že vady neodstraní, může odběratel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

 23. Nezvolí-li odběratel své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení smlouvy.

 24. Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy, nemůže-li předmět plnění vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady předmětu plnění,

  2. použil-li odběratel předmět plnění ještě před objevením vady,

  3. nezpůsobil-li odběratel nemožnost vrácení předmětu plnění v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím.

 25. Neoznámí-li objednatel vadu předmětu plnění včas, soud mu práva z vadného plnění nepřizná.

 26. Dokud odběratel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním chybějící věci.

Článek č.9 - Sankce ze smluv

 1. V případě prodlení odběratele s úhradou smluvené ceny nebo její části je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje odběratele povinnosti zaplatit dodavateli smluvenou cenu nebo část smluvené ceny, s níž je odběratel v prodlení.

 2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

Článek č.10 - Odstoupení od smlouvy

 1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě podstatného porušení povinnosti odběratele vyplývající ze smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti odběratele se považuje zejména:

  1. odběratel je v prodlení s úhradou zálohy nebo její části o více než 14 dnů,

  2. odběratel je v prodlení s úhradou ceny nebo její části o více než 14 dnů,

  3. vůči odběrateli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zahájeno exekuční řízení vůči odběrateli,

  4. odběratel je v prodlení s převzetím předmětu plnění od dodavatele po dobu delší než 15 dnů.

 2. Odběratel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části ze zákonem stanovených důvodů. Pro odstoupení od smlouvy může odběratel – spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný dodavatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 OP. V tomto případě musí být zboží dodavateli vráceno do 14 dnů od odstoupení dodavateli. Odstoupí-li odběratel – spotřebitel od smlouvy, nese odběratel náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

 3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

 4. Odstoupí-li dodavatel od smlouvy z důvodů porušení povinností ze strany odběratele, má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši až 50% z ceny. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy dodavatele adresované odběrateli.

 5. V případě odstoupení od smlouvy nesmí nést předmět plnění známky poškození či použití. Dodavateli musí být řádně vrácen kompletní předmět plnění v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly odběrateli dodány. Přímé náklady na vrácení zboží nese odběratel.

 6. Pokud bude odstoupeno od smlouvy, jejíž plnění bylo již dohodnuto (začátek výroby,..) je odběratel povinen uhradit dodavateli poměrnou část smluvní ceny ve výši vynaložených nákladů.

 7. Ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží odběratelem dle tohoto článku OP je dodavatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, není-li vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 8. Odběratel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené odběratelem bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči odběrateli nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku odběratele na vrácení ceny.

 9. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku OP vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od odběratele do 14 dnů ode dne uplynutí lhůty pro přezkoumání vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým je od odběratele přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté odběratelem již při vrácení zboží odběratelem či jiným způsobem, pokud s tím bude odběratel souhlasit a nevzniknou tím odběrateli další náklady. Dojde-li k odstoupení od smlouvy v souladu s těmito OP, či zákonem, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky odběrateli dříve, než mu odběratel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

 10. Odstoupení je účinné doručením jeho písemného vyhotovení smluvní straně, vůči které směřuje, formou doporučené zásilky na adresu uvedenou v úvodu této smlouvy, nejpozději však 10. den po předání písemného odstoupení k poštovní přepravě.

 11. Do doby převzetí zboží odběratelem je dodavatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí dodavatel odběrateli přijaté peněžní prostředky bez zbytného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený odběratelem.

 12. Je-li společně se zbožím poskytnut odběrateli dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a odběratel je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

Článek č.11 - Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Dodavatel není ve vztahu k odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 občanského zákoníku.

 2. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Spotřebitel má ve smyslu ustanovení § 20c zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Orgánem mimosoudního řešení případného spotřebitelského sporu z této smlouvy je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)..

 4. Odběratel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový obchod (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Odběratel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 5. Odběratel není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků dodavatele a který je v souladu s jeho určením.

 6. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Článek č.12 - Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Odběratel tímto uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, zejména souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení / název, adresa bydliště / sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 3. Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení odběrateli.

 4. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

 5. Zpracováním osobních údajů odběratele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje dodavatele bez předchozího souhlasu odběratele předávány třetím osobám.

 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 8. V případě, že by se odběratel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

  2. požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost odběratele podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel nebo zpracovatel žádosti, má odběratel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění odběratele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 9. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Článek č.13 - Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu odběratele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu odběratele.

 2. Odběratel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky dodavatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač odběratele, může odběratele souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Článek č.14 - Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě, a to buď elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odběrateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

 2. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, případně na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

 3. Veškeré potřebné doklady či dodací listy atp., které má odběratel obdržet, je možné doručit a předat skrze dopravce. Taková povinnost odesílatele je tedy splněna a je mimo jiné doklady předat i přepravci a má se za to, že je řádně doručeno druhé smluvní straně.

Článek č.15 - Závěrečná ustanovení

 1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran těmito OP, či smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

 2. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě, případně písemné podobě a není přístupná.

 3. Přílohu OP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 4. Smluvní strany, kteří jsou podnikateli, se dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení dohodly, že všechny spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito OP či v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 5. Smluvní strany se dohodly, že škoda se hradí v penězích a odchylují se tak od ustanovení § 2951 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

 6. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

 7. Pokud bude odběratel v prodlení s úhradou faktury déle než 40 dní, předá dodavatel řešení pohledávky za odběratelem společnosti Law Assist s.r.o., IČ: 293 21 549, se sídlem Dvořákova 588/13, 602 00 Brno. Společnost Law Assist s.r.o. poté nejdříve zašle odběrateli předžalobní upomínku, za kterou je odběratel povinen zaplatit společnosti Law Assist s.r.o. částku v minimální výši 2.500 Kč + DPH.

 8. Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.

 9. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Horní Újezd 92, 753 53 Horní Újezd, adresa elektronické pošty info@sitap.cz, případně obchod@sitap.cz, telefon +420 581 622 666, případně +420 581 622 655.

 10. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25.5.2016 a nahrazují všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.


 

 

PŘÍLOHA Č. 1
obchodních podmínek obchodní společnosti SITAP, s.r.o.

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy